อุรังคธาตุ 

ตำนาน พระธาตุพนม

 (ฉบับเดิม) 

หน้า ๑ (๑-๑๐)

หน้า ๒ (๑๑-๒๐)

หน้า ๓ (๒๑-๓๐)

หน้า ๔ (๓๑-๔๐)

หน้า ๕ (๔๑-๕๐)

หน้า ๖ (๕๑-๖๐)

หน้า ๗ (๖๑-๗๐)

หน้า ๘ (๗๑-๘๐)

หน้า ๙ (๘๑-๙๐)

หน้า ๑๐ (๙๑-๑๐๐)

หน้า ๑๑ (๑๐๑-๑๑๐)

หน้า ๑๒ (๑๑๑-๑๒๐)

หน้า ๑๓ (๑๒๑-๑๓๐)

หน้า ๑๔ (๑๓๑-๑๔๐)

หน้า ๑๕ (๑๔๑-๑๕๐)

หน้า ๑๖ (๑๕๑-๑๖๐)

หน้า ๑๗ (๑๖๑-๑๗๐)

หน้า ๑๘ (๑๗๑-๑๘๒)

 

 


 

รายละเอียดหนังสือ

 

ปกหน้า 

 

อุรังคธาตุ(ตำนานพระธาตุพนม) 

ที่ระลึก ในงานพระนาชทานเพลิงศพ  อ.ต.หลวงประชุมบรรณสาร(พิณ  เดชะคุปต์)  วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๓  ณ สุสานวัดมกุฎกษัตริยาราม

 

ข้อมูลท้ายเรื่อง

 

       หนังสือฉะบับนี้ อาชญาเจ้าพระอุปราช พร้อมด้วยบุตรภรรยา สร้างในรัชสมัยรัชกาลที่ ๔  ตรงกับ จุลศักราช ๑๒๒๓ (พ.ศ.๒๔๐๔) ปีจอ จัตวาศก เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ วันพฤหัสบดี

 

พิมพ์ที่โรงพิมพ์ไทยเขษม หน้าวัดราชบพิธ ถนนเฟื่องนคร พระนคร  นายบำรุงราชบทมาลย์ ผู้พิมพ์โฆษณา ๒๔๘๓

 

 


 

 

คำชี้แจง

 

เรียน ท่านผู้อ่านและผู้บริโภคข้อมูลทั้งหลาย เพื่อโปรดทราบ

      ตำนานอุรังคธาตุ ที่นำมาเสนอทางหน้าเว็บไซด์นี้  Khongriverso.com ได้รับคำชี้แจงจากผู้พิมพ์ว่า ได้ตั้งใจพิมพ์ด้วยตนเองสะสมวันละเล็กละน้อย ด้วยจิตศรัทธาเป็นที่ตั้ง เพื่อเผยแพร่ ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง  มิได้เป็นผู้รอบรู้ที่มีคุณวุฒิอันเป็นมาตรฐานในด้านประวัติศาสตร์และภาษาศาสตร์แต่อย่างใด  จึงพยายามคัดลอกเนื้อความให้ตรงกับฉบับเดิมให้มากที่สุดโดยมิได้แก้ไข

      บางข้อความนั้น เป็นภาษาเดิมซึ่งมีความถูกต้องตามยุคสมัยในอดีต แต่ต่างจากปัจจุบัน

      บางข้อความนั้น เป็นภาษาเดิมซึ่งดูว่าผิด แต่ภายหลังกลับพบว่าเป็นภาษาเดิมซึ่งยังใช้พูดกันในบางกลุ่มชนในท้องถิ่นลุ่มน้ำโขง

      บางข้อความนั้น ดูแล้วว่าสะกดผิดซึ่งอาจจะเกิดจากกระบวนการพิมพ์และพิสูจน์อักษรในสมัยก่อน แต่ก็มิได้แก้ไข  เพราะผู้พิมพ์เห็นว่า ตนเองไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะใช้ ดุลยพินิจ หรือ มติความเห็นอันเป็นส่วนตัว ตัดสิน หรือ นำไปสู่ข้อยุติ ได้

      อย่างไรก็ตาม เนื้อความส่วนใหญ่นั้น ท่านผู้อ่านและผู้บริโภคข้อมูลทั้งหลาย น่าจะอ่านและเข้าใจได้ไม่ยาก ย่อมจะได้รับความพึงพอใจและคุณค่าในตำนานอันเป็นสมบัติส่วนรวมของโลกเล่มนี้ตามสมควร

      ในกรณีของท่านที่มุ่งค้นคว้าหาข้อมูลโดยจำเพาะ เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงหรือนำไปใช้อ้างอิงใดๆนั้น  ควรใช้วิจารณญาณและตรวจสอบยืนยันกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง

 

ด้วยคารวะ

Khongriverso.com  


 


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2013 เวลา 09:02 น.)